Nivells d’Idiomes

Els cursos de l’Escola d’Idiomes estan dividits en sis nivells. Els objectius d’aquests nivells estan definits en el Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa i són els següents:

A1 Inicial (Breakthrough)

A l’assolir aquest nivell inicial, l’alumne és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars així com frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular preguntes i respondre sobre detalls personals com ara on viu, gent que coneix i coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

A2 Bàsic (Waystage)

En aquest nivell l’alume pot compredre frases i expressions d’ús habitual relacionades amb temes que tinguin una rellevància personal o una importància més immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local, ocupació). L’alumne és capaç de comunicar-se en situacions quotidianes i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes coneguts i familiars. Pot descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència io bagatge personal, entorn inmediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.

B1 Llindar (Threshold)

Aquest nivell acredita que l’alumne té un domini general de l’idioma suficient per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. És capaç de comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es puguin trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen probablement quan es viatja en una zona on es parla la llengua. L’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions breus de les seves opinions i els seus projectes.

B2 Avançat (Vantage)

El posseïdor d’aquest nivell pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interès general, exposant punts de vista de certa complexitat. És capaç d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta. Pot mantenir converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de les comunicacions. Pot produir textos clars i sense errors que enfosqueixin el missatge en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

C1 Domini funcional efectiu (Effective)

Aquest nivell acredita que l’aprenent/usuari té un bon domini general de l’idioma, que li permet mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit. És capaç de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa amb un parlant nadiu sense que la interacció comunicativa comporti tensió ni per un ni per l’altre. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió, aportant els avantatges i els inconvenients entre diferents opcions.

C2 Domini (Mastery)

Un usuari en aquest nivell es capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix i escolta. Domina les estructures de la llengua amb facilitat i fluïdesa, i pot adaptar la llengua al context, distingint matisos subtils de significat fins i tot el les situacions més complexes. Sap utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa. És capaç de resumir informació procedent de diferents fonts orals i escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los de manera coherent i raonada. L’usuari pot participar activament en converses socials, acadèmiques i professionals, i també pot preparar i produir una gran varietat de textos escrits.

Proves de nivell

 

Abans de matricular-vos a un dels cursos del Servei d’Idiomes de la FUB cal que feu una prova de nivell per tal que puguem determinar quin és el vostre coneixement de l’idioma i quin és el curs que us correspon. No cal que realitzin la prova els alumnes de nivell inicial o bé que ja siguin alumnes del Servei d’Idiomes.

La prova de nivell es realitza en línia. Per tal d’accedir-hi, primer us heu de registrar amb el nom i cognoms i una adreça de correu electrònic. La durada aproximada de la prova és d’uns 40 minuts i cal que la realitzeu sense interrupcions. Un cop finalitzada la prova, en un màxim de dos dies, us enviarem un correu a l’adreça que ens heu facilitat per notificar-vos quin és el vostre nivell i a quin curs us podeu matricular.

Podeu accedir a les proves de nivell a través d’aquests enllaços: