Cursos d’anglès

Modalitats

Presencial

Semipresencial

Online

Cursos d’anglès presencial

Anglès A1

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
En un món globalitzat, saber comunicar-se amb persones de diferents països i cultures pot marcar una gran diferència tant en els estudis com a la feina o fins i tot en el temps lliure. Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell A1 no requereix de cap coneixement previ de la llengua anglesa.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell A1 cal que els alumnes tinguin:

– un ventall molt bàsic d’expressions senzilles sobre dades personals i situacions quotidianes,
– un repertori de vocabulari bàsic de paraules i frases aïllades relacionades amb situacions concretes del dia a dia,
– un control limitat d’algunes estructures gramaticals simples.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació. També

Avaluació formal: Examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari

Torn migdia: dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: diluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn matí: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024
Torn vespre: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ TORN MIGDIA amb NIA
INSCRIPCIÓ TORN MIGDIA sense NIA

INSCRIPCIÓ TORN VESPRE amb NIA
INSCRIPCIÓ TORN VESPRE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès A2

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
La globalització no és més que l’augment de la interconnexió entre els països. I en un món cada vegada més interconnectat, saber comunicar-se amb persones d’arreu és cada vegada més important, tant en els estudis, com a la feina o fins i tot en el temps lliure. Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell A2 requeix d’una mínima base de llengua anglesa, però és assequible per a gairebé tots els interessats a iniciar-se en l’aprenentage d’aquesta llengua.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell A2 cal que els alumnes tinguin:
– un repertori de llenguatge bàsic que els permeti afrontar situacions quotidianes amb un contingut previsible,
– un repertori limitat de frases breus memoritzades que cobreixen situacions de supervivència previsibles,
– una pronunciació generalment prou clara com per ser entesa, tot i que l’accent nadiu continui sent notable.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– utilitzar correctament algunes estructures senzilles (tot i que es continuïn cometent certs errors de forma sistemàtica),
– utilitzar xpressions quotidianes breus per satisfer necessitats senzilles com per exemple: facilitar dades personals, explicar rutines diàries, expressar desitjos i necessitats, o demanar informació bàsica,
– comunicar-se amb frases memoritzades, grups de poques paraules i fórmules sobre si mateixos i sobre les altres persones,

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Per cursar el nivell A2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Torn migdia: Dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024
Torn vespre: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B1

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Els avantatges d’aprendre una nova llengua són innombrables, des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes potser no tan tangibles tot i que igualment importants com són el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell B1 reforça els coneixements obtinguts durant els nivells inicial i bàsic i acompanya l’alumnat en l’adquisició de les habilitats descrites per al nivell d’usari intermig amb classes presencials de caràcter eminentment col·laboratiu, i un aula virtual que permet als participants continuar treballant de forma autònoma sempre que es vulgui.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B1 cal que els alumnes tinguin:
– prou base gramatical per sobreviure i expressar-se (tot i que amb algunes vacil·lacions) sobre temes com ara la família, les aficions i els interessos, la feina, els viatges i l’actualitat,
– vocabulari suficient com per explicar els punts principals d’una idea o problema amb una precisió raonable i expressar pensaments sobre temes abstractes o culturals com la música i les pel·lícules
– una pronunciació clarament intel·ligible (tot i que de vegades l’accent nadiu es fa evident o que ocasionalment es produeixen errors de pronunciació),
– coneixement de les convencions de cortesia més destacades i actuïn adequadament,

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– mostrar un bon control del vocabulari elemental, tot i que ocasionalment cometin errors importants a l’hora d’expressar pensaments més complexos o de tractar temes i situacions desconegudes.
– utilitzar amb una precisió raonable un repertori de “rutines” i estructures d’ús freqüent associades a situacions predictibles,
– es comuniquin amb una precisió raonable en contextos familiars,
– d’escriure de forma generalment intel·ligible. L’ortografia, la puntuació i l’rganització dels textos són prou precisos per ser compresos la major part del temps.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Torn migdia: Dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024
Torn vespre: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B2.1

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
A nivell acadèmic o professional, queden pocs àmbits de coneixement que no requereixin el domini de més d’una llengua. A nivell personal, aprendre idiomes sens dubte comporta incontables beneficis com l’augment de la confiança en un mateix, la millora de la capacitat memorística o fins i tot el fet de poder gaudir molt més i millor dels viatges, la música o d’altres expressions culturals.

Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell B2.1 requereix haver superat els nivell d’usuari intermig i prepara l’alumnat per a assimilar els habilitats lingüístiques descrites per a aquest primer estadi del nivell usuari avançat. S’organtiza entorn de dues sessions presencials per setmana més una aula virtual on l’alumnat trobarà tots els recursos necessaris per a coplementar el seu aprenentatge al seu propi ritme.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques del llenguatge oral i escrit descrites per a la fase inicial del nivell d’usuari independent avançat (B2.1).

Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B2.1 cal que els alumnes tinguin la capacitat de:
– Comprendre les idees principals sobre temes relacionats amb la vida diària (feina, oci, etc.).
– Fer front a part de les situacions lingüístiques amb les què es pot trobar quan viatja en una zona angloparlant.
– Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.
– Descriure fets i experiències.
– Donar raons i explicacions de les opinions de manera breu.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Per cursar el nivell B2.1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Torn migdia: Dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024
Torn vespre: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B2.2

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Avui dia és essencial saber anglès no només per qüestions formatives i laborals, sinó també per a comunicar-se o per a poder accedir a major coneixement i informació a través dels mitjans de comunicació o Internet.

Els cursos generals dl’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell B2.2 requereix haver superat el primer estadi d’usuari avançat i prepara l’alumnat per a assimilar els habilitats lingüístiques descrites per al segon estadi d’aquest mateix nivell. S’organtiza entorn de dues sessions presencials per setmana més una aula virtual on l’alumnat trobarà tots els recursos necessaris per a coplementar el seu aprenentatge al seu propi ritme.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques del llenguatge oral i escrit descrites per a la segona fase del nivell d’usuari independent avançat (B2.2).

Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B2.2 cal que els alumnes tinguin la capacitat de:
– Comprendre les idees principals de textos amb una certa complexitat sobre temes relacionats amb la vida diària (feina, oci, etc.).
– Fer front a la major part de les situacions lingüístiques amb les que es pot trobar quan viatja en una zona angloparlant.
– Produir un discurs coherent i de certa complexitat sobre temes que li són familiars o d’interès personal.
– Descriure amb detall fets i experiències, esperances i ambicions.
– Donar raons i explicacions de les opinions de manera mitjanament elaborada.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Per cursar el nivell B2.2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant laprova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Torn migdia: Dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024
Torn vespre: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C1

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Els interessats en l’aprenentatge de llengües estrangeres són cada cop més exigents,i aquesta és una realitat que no podem, ni volem, obviar. Ajudar en la capacitació professional i acadèmica del nostre alumnat és un dels nostres principals objectius. I és per això que aquest curs anual ha estat dissenyat per ajudar l’alumnat a potenciar totes les destreses lingüístiques (tant productives com receptives) dins de les habilitats que el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) estableix per a cadascun dels 6 nivells definits.

Aquest és un curs 100% presencial, amb dues sessions setmanals en què es fomentarà la col·laboració activa i real entre tots els participants al curs. L’aula virtual, d’altra banda, permetrà a l’alumnat optimitzar el seu procés d’aprenentatge ja que els recursos que s’hi inclouen permeten personalitzar i adaptar el grau d’exigència a les necessitats de cadascú.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell C1 cal que els alumnes tinguin:
– un ventall ampli d’estructures gramaticals (bàsiques i complexes) per expressar-se amb claredat, sense haver de limitar en cap moment el missatge que volen transmetre,
– un bon domini d’un ampli repertori lèxic, així com d’expressions idiomàtiques i col·loquials,
– un alt grau de precisió gramatical,
– i una pronunciació acurada i precisa que els permeti variar l’entonació i col·locar correctament l’accent de l’oració per tal d’expressar matisos més subtils de significat.

D’altra banda, també es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes.
– interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre.
– produir un discurs elaborat i coherent sobre temes que li són familiars, d’interès personal o relacionat amb el seu àmbit laboral.
– produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió.
– argumentar i defensar de forma clara i coherent opinions personals de tot tipus.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Per cursar el nivell C1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Torn migdia: Dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024
Torn vespre: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C2

Durada
120 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Ajudar en la capacitació professional i acadèmica del nostre alumnat és un dels nostres principals objectius. És per aquest motiu que el curs anual de nivell domini expert ha estat dissenyat per ajudar l’alumnat a potenciar totes les destreses lingüístiques (tant productives com receptives) dins de les habilitats que el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) estableix per a cadascun dels 6 nivells definits.

Aquest és un curs 100% presencial, amb dues sessions setmanals en què es fomentarà la col·laboració activa i efectiva entre tots els participants al curs. L’aula virtual, d’altra banda, permetrà a l’alumnat optimitzar el seu procés d’aprenentatge ja que els recursos que s’hi inclouen permeten personalitzar i adaptar el grau d’exigència a les necessitats de cadascú.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives a un nivell Domini Expert (C2), tant en àmbit formal com informal.

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de ser capaç de:
– Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i d’estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, i apreciar-ne l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot puguin presentar dificultat.
– Assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística.
– Adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben articulada,
– Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que demostrin un domini de la correcció gramatical, així com un coneixement ampli i precís del lèxic, registres i estils adients,
– Utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim C1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Torn migdia: Dillluns i dimecres, de 14.30 a 16.00
Torn vespre: Dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

Calendari
Torn migdia: Del 2 d’octubre de 2023 al 5 de juny de 2024
Torn vespre: Del 3 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

MATRÍCULA TORN MIGDIA amb NIA
MATRÍCULA TORN MIGDIA sense NIA

MATRÍCULA TORN VESPRE amb NIA
MATRÍCULA TORN VESPRE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès - Oral Skills

Durada
30h

Presentació
Necessites millorar la teva fluïdesa, pronunciació i confiança a l’hora de comunicar-te? Doncs has trobat el teu curs. Reforça la teva competència oral en llengua anglesa amb nosaltres.

En aquest curs hi trobaràs una metodologia dinàmica i col·laborativa, un entorn amable i distès, faràs activitats interessants i divertides, i treballaràs tot tipus de temes d’actualitat o d’utilitat per a la teva vida tant quotidiana com professional.

Objectius
L’objectiu principal d’aquest curs és desenvolupar l’habilitat comunicativa per a poder utilitzar l’idioma com a eina de treball o en situacions quotidianes Per tant, es treballarà per:
– ampliar vocabulari, adquirir fluïdesa i millorar la pronunciació i l’entonació,
– Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les seves opinions.
– Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als centres d’interès del grup.
– Exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis)

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcat en el programa. Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència de l’Escola d’Idiomes).

Horari
Dimarts, de 15.00 a 16.00

Calendari
Del 17 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 20244

Preu
45€ (matrícula) + 260€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol  al 15 de setembre de 2023 .

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA
INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Cursos d’anglès presencial EXPRESS

Anglès A1 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell A1 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques del llenguatge oral i escrit a un nivell inicial (A1).

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de tenir:

– un ventall molt bàsic d’expressions senzilles sobre dades personals i situacions quotidianes,
– un repertori de vocabulari bàsic de paraules i frases aïllades relacionades amb situacions concretes del dia a dia,
– un control limitat d’algunes estructures gramaticals simples,
– una pronunciació d’un repertori limitat de paraules i frases apreses que es pot entendre amb cert esforç per part dels parlants nadius acostumats a tractar amb parlants del seu grup lingüístic,
– la capacitat d’establir contactes socials bàsics mitjançant l’ús de les formes senzilles de cortesia: salutacions i comiats; presentacions, etc.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim d’A1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen preavaluatiu de primer semestre (finals de gener) i examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 10 d’octubre 2023 al 30 gener 2024
Segon semestre: Del 6 de febrer al 28 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):

– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:

-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès A2 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell A2 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius

Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats principals del llenguatge oral i escrit a un nivell bàsic (A2).

Per a superar aquest nivell cal que els alumnis tinguin:
– un repertori de llenguatge bàsic que els permeti afrontar situacions quotidianes amb un contingut previsible,
– un repertori limitat de frases breus memoritzades que cobreixen situacions de supervivència previsibles,
– una pronunciació generalment prou clara com per ser entesa, tot i que l’accent nadiu continui sent notable.

Es treballarà també perquè els alumnes siguin capaços de:
– utilitzar correctament algunes estructures senzilles (tot i que es continuïn cometent certs errors de forma sistemàtica),
– utilitzar expressions quotidianes breus per satisfer necessitats senzilles com per exemple: facilitar dades personals, explicar rutines diàries, expressar desitjos i necessitats, o demanar informació bàsica,
– comunicar-se amb frases memoritzades, grups de poques paraules i fórmules sobre si mateixos i sobre les altres persones.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim A1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 10 d’octubre 2023 al 30 gener 2024
Segon semestre: Del 6 de febrer al 28 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):

– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:

-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

 

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B1 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell B1 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques del llenguatge oral i escrit a un nivell llindar (B1).

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de ser capaç de:

Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relacionats amb la vida diària (feina, oci, etc.)
– Fer front a la major part de situacions lingüístiques amb les que es pot trobar quan viatja en una zona angloparlant
– Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal
– Descriure fets i experiències, esperances i ambicions
– Donar raons i explicacions de les opinions de manera breu.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Examen preavaluatiu de primer semestre (finals de gener) i Oxford Test of English a final de curs amb el què s’acreditarà el nivell assolit. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Dilluns, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 9 d’octubre 2023 al 29 gener 2024
Segon semestre: Del 5 de febrer al 27 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:
-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B2 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell B2 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques del llenguatge oral i escrit descrites per a la segona fase del nivell d’usuari independent avançat (B2.2).

Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B2.2 cal que els alumnes tinguin la capacitat de:
– Comprendre les idees principals de textos amb una certa complexitat sobre temes relacionats amb la vida diària (feina, oci, etc.).
– Fer front a la major part de les situacions lingüístiques amb les que es pot trobar quan viatja en una zona angloparlant.
– Produir un discurs coherent i de certa complexitat sobre temes que li són familiars o d’interès personal.
– Descriure amb detall fets i experiències, esperances i ambicions.
– Donar raons i explicacions de les opinions de manera mitjanament elaborada.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de B2 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Examen preavaluatiu de primer semestre (finals de gener) i Oxford Test of English a final de curs amb el què s’acreditarà el nivell assolit. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Dijous, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 5 d’octubre de 2023 al 8 de febrer de 2024
Segon semestre: Del 15 de febrer al 30 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:
-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C1 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell C1 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives a un nivell de Domini Funcional (C1), tant en àmbit formal com informal.

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de ser capaç de:

– Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes.
– Interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre.
– Produir un discurs elaborat i coherent sobre temes que li són familiars, d’interès personal o relacionat amb el seu àmbit laboral.
– Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió.
– Argumentar i defensar de forma clara i coherent opinions personals de tot tipus.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de C1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació

Avaluació formal: Examen preavaluatiu de primer semestre (finals de gener) i Oxford Test of English a final de curs amb el què s’acreditarà el nivell assolit. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació final del curs.

Horari
Dimarts, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 10 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024
Segon semestre: Del 6 de febrer al 28 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:
-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C2 Express

Durada
50h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Curs de format semi-intensiu, pensat per acabar de perfilar els coneixements necessaris per a presentar-se a un examen acreditatiu de nivell C2 i adreçat a tot aquell alumnat que no disposi d’un any acadèmic complert per a preparar una prova d’aquest tipus.

IMPORTANT: Per a treure el màxim profit d’aquesta tipologia de cursos, és essencial tenir una bona base de coneixements del nivell cursat.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives a un nivell Domini Expert (C2), tant en àmbit formal com informal.

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de ser capaç de:
– Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i d’estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, i apreciar-ne l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot puguin presentar dificultat.
– Assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística.
– Adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben articulada,
– Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que demostrin un domini de la correcció gramatical, així com un coneixement ampli i precís del lèxic, registres i estils adients,
– Utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i escoles).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de C2 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs. Podeu fer la prova de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimecres, de 18.30 a 20.30

Calendari
Primer semestre: Del 4 d’octubre 2023 al 7 de febrer 2024
Segon semestre: Del 14 de febrer al 12 de juny de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 290€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau FUB
– Institucions vinculades a la FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del:
-3 de juliol al 15 de setembre de 2023 (per als cursos de primer semestre).
-3 de juliol al 19 de gener del 2024 (per a cursos de segon semestre).

INSCRIPCIÓ PRIMER SEMESTRE

INSCRIPCIÓ SEGON SEMESTRE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Cursos d’anglès semipresencials

Anglès A1

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
En un món globalitzat, saber comunicar-se amb persones de diferents països i cultures pot marcar una gran diferència tant en els estudis com a la feina o fins i tot en el temps lliure. Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efecti

El curs de nivell A1 no requereix de cap coneixement previ de la llengua anglesa. La part presencial del curs es treballa en una sessió setmanal de 2h i la part online, amb treball autònom i asíncron supervisat degudamet pel docent corresponent.

Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

La metodologia emprada es basa en el dinamisme i la participació activa de l’alumnat, de manera que tothom pugui treballar les quatre destreses lingüístiques (parla, escolta, lectura i escriptura) i assolir els coneixements gramaticals i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

Objectius
D’acord amb les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, es treballarà perquè l’alumne tingui:

– un ventall molt bàsic d’expressions senzilles sobre dades personals i situacions quotidianes,
– un repertori de vocabulari bàsic de paraules i frases aïllades relacionades amb situacions concretes del dia a dia,
– un control limitat d’algunes estructures gramaticals simples,
– una pronunciació d’un repertori limitat de paraules i frases apreses que es pot entendre amb cert esforç per part dels parlants nadius acostumats a tractar amb parlants del seu grup lingüístic,
– la capacitat d’establir contactes socials bàsics mitjançant l’ús de les formes senzilles de cortesia: salutacions i comiats; presentacions, etc.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Divendres, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 6 d’octubre de 2023 al 31 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès A2

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
La globalització no és més que l’augment de la interconnexió entre els països. I en un món cada vegada més interconnectat, saber comunicar-se amb persones d’arreu és cada vegada més important, tant en els estudis, com a la feina o fins i tot en el temps lliure. Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell A2 requeix d’una mínima base de llengua anglesa, però és assequible per a gairebé tots els interessats a iniciar-se en l’aprenentage d’aquesta llengua. E La part presencial del curs es treballa en una sessió setmanal de 2h i la part online, amb treball autònom i asíncron supervisat degudamet pel docent corresponent.

Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

La metodologia emprada es basa en el dinamisme i la participació activa de l’alumnat, de manera que tothom pugui treballar les quatre destreses lingüístiques (parla, escolta, lectura i escriptura) i assolir els continguts i coneixements descrits en el MERC per a aquest nivell.

Objectius
D’acord amb les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, es treballarà perquè l’alumne tingui:
– un repertori de llenguatge bàsic que els permeti afrontar situacions quotidianes amb un contingut previsible,
– un repertori limitat de frases breus memoritzades que cobreixen situacions de supervivència previsibles,
– una pronunciació generalment prou clara com per ser entesa, tot i que l’accent nadiu continui sent notable.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– utilitzar correctament algunes estructures senzilles (tot i que es continuïn cometent certs errors de forma sistemàtica),
– utilitzar expressions quotidianes breus per satisfer necessitats senzilles com per exemple: facilitar dades personals, explicar rutines diàries, expressar desitjos i necessitats, o demanar informació bàsica,
– comunicar-se amb frases memoritzades, grups de poques paraules i fórmules sobre si mateixos i sobre les altres persones.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell A2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 3 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.3

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B1

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Els avantatges d’aprendre una nova llengua són innombrables, des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes potser no tan tangibles tot i que igualment importants comsón el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell B1 reforça els coneixements obtinguts durant els nivells inicial i bàsic i acompanya l’alumnat en l’adquisició de les habilitats descrites per al nivell d’usari intermig amb una sessions presencials de 2h setmanals i treball autònom i asícron, supervisat pel/per la professor/a del curs.

Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

Objectius

D’acord amb les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, es treballarà perquè l’alumne tingui:

– prou base gramatical per sobreviure i expressar-se (tot i que amb algunes vacil·lacions) sobre temes com ara la família, les aficions i els interessos, la feina, els viatges i l’actualitat,
– vocabulari suficient com per explicar els punts principals d’una idea o problema amb una precisió raonable i expressar pensaments sobre temes abstractes o culturals com la música i les pel·lícules
– una pronunciació clarament intel·ligible (tot i que de vegades l’accent nadiu es fa evident o que ocasionalment es produeixen errors de pronunciació),
– coneixement de les convencions de cortesia més destacades i actuïn adequadament,

D’altra banda, també es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– mostrar un bon control del vocabulari elemental, tot i que ocasionalment cometin errors importants a l’hora d’expressar pensaments més complexos o de tractar temes i situacions desconegudes.
– utilitzar amb una precisió raonable un repertori de “rutines” i estructures d’ús freqüent associades a situacions predictibles,
– es comuniquin amb una precisió raonable en contextos familiars,
– d’escriure de forma generalment intel·ligible. L’ortografia, la puntuació i l’rganització dels textos són prou precisos per ser compresos la major part del temps.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: Et proposarem activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar-te informació i assessorament sobre el teu propi progrés i el teu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimecres, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 4 d’octubre de 2023 al 12 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.3

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès B2

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
A nivell acadèmic o professional, queden pocs àmbits de coneixement que no requereixin el domini de més d’una llengua. A nivell personal, aprendre idiomes sens dubte comporta incontables beneficis com l’augment de la confiança en un mateix, la millora de la capacitat memorística o fins i tot el fet de poder gaudir molt més i millor dels viatges, la música o d’altres expressions culturals.

Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

El curs de nivell B2 requereix haver superat els nivell d’usuari intermig i prepara l’alumnat per a assimilar els habilitats lingüístiques descrites per a aquest primer estadi del nivell usuari avançat. S’organtiza entorn d’una sessió presencial per setmana de 2h més una càrrega lectiva online que cada alumne haurà de completar de forma individual i asíncrona, que el/la professor7a supervisarà degudament per tal d’optimitzar el rendiment de l’alumnat.

Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B2 cal que els alumnes tinguin:

– un ventall suficient d’expressions gramaticals per poder donar descripcions clares, expressar punts de vista i desenvolupar arguments sense emprar vocabulari extravagant, però utilitzant algunes frases complexes,
– un bon vocabulari per a qüestions relacionades amb el seu àmbit d’interès i d’altres temes més generals,així com una precisió lèxica generalment alta (ocasionalment poden triar paraules incorrectes, però la comunicació no es veu mai totalment compromesa),
– una pronunciació i entonació clara i natural.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– escriure de forma clara i seguint les convencions bàsiques pel que fa a organització de textos,
– expressar-se amb confiança, claredat i educació, en un registre formal o informal, adequant el discurs a la situació i a les persones en qüestió,
– redactar descripcions o narracions clares, ampliant i defensant-ne els punts principals de forma detallada i amb exemples rellevants,
– utilitzar un nombre limitat de recursos cohesionadors per vincular els diferents raonaments d’un discurs de forma clara i coherent.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: Et proposarem activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar-te informació i assessorament sobre el teu propi progrés i el teu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dijous, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 5 d’octubre de 2023 al 30 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.3

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C1

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Els interessats en l’aprenentatge de llengües estrangeres són cada cop més exigents,i aquesta és una realitat que no podem, ni volem, obviar. Ajudar en la capacitació professional i acadèmica del nostre alumnat és un dels nostres principals objectius. I és per això que aquest curs anual ha estat dissenyat per ajudar l’alumnat a potenciar totes les destreses lingüístiques (tant productives com receptives) dins de les habilitats que el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) estableix per a cadascun dels 6 nivells definits.

Aquest és un curs semi-presencial. S’organtiza entorn de una sessió presencial de 2h per setmana més una càrrega lectiva online que cada alumne haurà de completar de forma individual i asíncrona. Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

La metodologia emprada es basa en el foment de la participació activa i real de l’alumnat en tot moment per tal d’optimitzar les sessions al màxim.

Objectius
D’acord amb les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, es treballarà perquè l’alumne tingui:

– un ventall ampli d’estructures gramaticals (bàsiques i complexes) per expressar-se amb claredat, sense haver de limitar en cap moment el missatge que volen transmetre,
– un bon domini d’un ampli repertori lèxic, així com d’expressions idiomàtiques i col·loquials,
– un alt grau de precisió gramatical,
– i una pronunciació acurada i precisa que els permeti variar l’entonació i col·locar correctament l’accent de l’oració per tal d’expressar matisos més subtils de significat.

D’altra banda, també es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes.
– interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre.
– produir un discurs elaborat i coherent sobre temes que li són familiars, d’interès personal o relacionat amb el seu àmbit laboral.
– produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió.
– argumentar i defensar de forma clara i coherent opinions personals de tot tipus.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell B2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: Et proposarem activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar-te informació i assessorament sobre el teu propi progrés i el teu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dilluns, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 2 d’octubre de 2023 al 27 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.3

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Anglès C2

Durada
120 hores (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Ajudar en la capacitació professional i acadèmica del nostre alumnat és un dels nostres principals objectius. És per aquest motiu que el curs anual de nivell domini expert ha estat dissenyat per ajudar l’alumnat a potenciar totes les destreses lingüístiques (tant productives com receptives) dins de les habilitats que el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) estableix per a cadascun dels 6 nivells definits.

Aquest és un curs semi-presencial. S’organtiza entorn de una sessió presencial de 2h per setmana més una càrrega lectiva online que cada alumne haurà de completar de forma individual i asíncrona. Aquest curs ofereix també un aula virtual on l’alumnat hi trobarà tots els recursos necessaris per a optimitzar aquest treball individual.

La metodologia emprada es basa en el foment de la participació activa i real de l’alumnat en tot moment per tal d’optimitzar les sessions al màxim.

Objectius
Els objectius generals d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives a un nivell Domini Expert (C2), tant en àmbit formal com informal.

En acabar el curs, l’estudiant que hagi participat en la formació ha de ser capaç de:
– Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i d’estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, i apreciar-ne l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot puguin presentar dificultat.
– Assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística.
– Adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben articulada,
– Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que demostrin un domini de la correcció gramatical, així com un coneixement ampli i precís del lèxic, registres i estils adients,
– Utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de C1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de nivell de manera gratuïta.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 9.30 a 11.30

Calendari
Del 3 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 560€ (curs)

Descomptes disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Alumnes i exalumnes de Grau d’UManresa
– Institucions vinculades a UManresa-FUB
– Carnet Jove

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023.3

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Cursos d’anglès online

Durada
20h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació

Una imatge val més que mil paraules, i qui no té feina, el gat pentina. Si fins i tot el refranyer ho té clar, què esperes per millorar la teva imatge dins el món laboral?

Presenta’t als processos de selecció i postula’t per les feines que més t’interessin amb la tranquil·litat de saber que la teva primera impressió no deixarà indiferent a ningú.

Aquest curs de curta durada et donarà consells útils i t’ajudarà a perfilar la presentació, organització i redacció dels teus textos. Sense rodejos ni divagacions. T’ajudem a aconseguir la feina que et mereixes?

Objectius
Els objectius principals d’aquest curs són:
– conèixer formats i estructures vàlides a l’hora de redactar un currículum,
– elaborar currículums estratègics que maximitzin l’oportunitat de treballar on tu decideixis,
– diferènciar els principals tipus de carta de presentació (respota a un anunci, autocandidatura, actualtizació de dades…) i definir-ne l’estructura, el format i llenguatge necessari.
– redactar cartes de presentació clares i concises que despertin interès i maximitzin les possibilitats de ser preseleccionat.

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim B2 o bé realitzar una prova de nivell. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Horari

Dilluns, de 19.00 a 20.30

Calendari
Primer torn: 02/10/2023 – 20/11/2023
Segon torn:  08/01/2024 – 26/02/2024
Tercer torn: 08/04/2024 – 27/05/2024

Preu
95€

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és comença 3 de juliol de 2023 i es tancarà 15 dies abans de la data d’inici de cada curs.

INSCRIPCIÓ PRIMER TORN >>

INSCRIPCIÓ SEGON TORN >>

INSCRIPCIÓ TERCER  TORN >>

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’assoliment dels continguts treballats. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
20h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Si una imatge val més que mil paraules, per què continues posposant el glow-up del teu expedient acadèmic?

Sol·licita plaça o presenta’t als processos de selecció de les universitat més exigents amb la tranquil·litat de saber que la teva primera impressió no deixarà indiferent a ningú.

Aquest curs de curta durada et donarà consells útils i t’ajudarà a perfilar la presentació, organització i redacció dels teus textos. Sense rodejos ni continguts innecessaris. T’ajudem a entrar a la universitat dels teus somnis?

Objectius
Els objectius principals d’aquest curs són:
– conèixer formats i estructures vàlides a l’hora de redactar un currículum,
– elaborar currículums estratègics que responguin a les demandes de les institucions a les quals es vulgui accedir,
– diferènciar els principals tipus de carta de presentació (respota a un anunci, autocandidatura, actualtizació de dades…) i definir-ne l’estructura, el format i llenguatge necessari.
– redactar cartes de motivació clares i atractives que despertin interès i maximitzin les possibilitats de ser preseleccionat.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim B2 o bé realitzar una prova de nivell. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Horari
Dimarts, de 19.00 a 20.30

Calendari
Primer torn: 03/10/2023 – 21/11/2023
Segon torn:  15/04/2024 – 27/02/2024
Tercer torn: 02/04/2024 – 28/05/2024

Preu
95€

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és comença 3 de juliol de 2023 i es tancarà 15 dies abans de la data d’inici de cada curs.

INSCRIPCIÓ PRIMER TORN >>

INSCRIPCIÓ SEGON TORN >>

INSCRIPCIÓ TERCER  TORN >>

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’assoliment dels continguts treballats. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
20h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
En cap cap cap, que una bona pronúncia no t’entri al cap!

Creure que una bona pronunciació és menys important que les altres destreses (escolta, parla, lectura i escriptura) és un gran error. La pronunciació és el pont que ens connecta amb els parlants nadius. És el primer que tothom percep quan comencem a parlar. Sense una bona pronunciació, els missatges poden confondre’s o desvirtuar-se. De fet, una mala pronunciació pot impedir del tot la comunicació amb qui ens escolta.

Guanya confiança en el teu discurs i millora les teves capacitats comunicatives amb aquest curs dinàmic i en un ambient distès i amè. Parlem?

Objectius
En aquest curs es treballarà per aprendre a:
– emprar la melodia anglesa i els patrons d’accentuació en comptes d’utilitzar els de la vostra llengua materna,
– dominar els processos que desenvolupen la precisió i la fluïdesa,
– moure la llengua, la mandíbula i els llavis per pronunciar amb precisió tots els sons de l’anglès,
– diferenciar com canvien els sons quan s’uneixen.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim B1 o bé realitzar una prova de nivell. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Horari
Dimecres, de 19.00 a 20.30

Calendari
Primer torn: 04/10/2024 – 29/11/2023
Segon torn: 10/01/2024 – 05/03/2024
Tercer torn: 03/04/2024 – 29/05/2024

Preu
95€

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és comença 3 de juliol de 2023 i es tancarà 15 dies abans de la data d’inici de cada curs.

INSCRIPCIÓ PRIMER TORN >>

INSCRIPCIÓ SEGON TORN >>

INSCRIPCIÓ TERCER  TORN >>

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’assoliment dels continguts treballats. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
20h (aproximadament 60% sessions presencials + 40% de treball autònom)

Presentació
Tens un munt d’informació que no saps com presentar? Et costa organtizar i redactar els continguts de forma coherent i clara en anglès? Estàs cansat que la teva manera d’esciure penalitzi les teves notes? Doncs has trobat la solució.

Des d’estructurar i organitzar un text acadèmic fins a evitar errades comuns que afecten negativament la credibilitat dels continguts, aquest curs de 6 setmanes ofereix una guia a tothom qui vulgui millorar la seva redacció en anglès. Amb aquest curs, analitazaràs i treballaràs diversos factors que faran que la teva escriptura acadèmica destaqui en positiu i que els teus treballs o projectes acadèmics no deixin ningú indiferent.

Objectius
Els principals objectius d’aquest curs són:
– conèixer les bases de l’escriptura acadèmica
– reconèixer i saber corregir els errors més comuns en aquest tipus d’escriptura,
– elaborar textos normatius, fent un ús correcte dels paràgrafs, de l’estil, el to, el parafraseig i la puntuació,
– organitzar i sistematitzar cites i referències bibliogràfiques.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim B2 o bé realitzar una prova de nivell. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Horari
Dijous, de 19.00 a 20.30

Calendari
Primer torn: 05/10/2023 – 30/11/2023
Segon torn:  11/01/2024 – 29/04/2024
Tercer torn: 04/04/2024 – 23/05/2024

Preu
95€

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és comença 3 de juliol de 2023 i es tancarà 15 dies abans de la data d’inici de cada curs.

INSCRIPCIÓ PRIMER TORN >>

INSCRIPCIÓ SEGON TORN >>

INSCRIPCIÓ TERCER  TORN >>

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’assoliment dels continguts treballats. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Si estàs buscant un curs d’idiomes, però no trobes el que busques… Deixa’ns ajudar-te!

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya