Cursos d’anglès intensius d’estiu

Cursos d’anglès presencial

Curs d'anglès - Nivell A1-A2

Durada
90h

Presentació
Curs amb un enfocament dinàmic i una metodologia participativa. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits en els nivells inicial (A1) i bàsic (A2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Comprendre i utilitzar frases i expressions senzilles,  relacionades amb l’entorn quotidià i familiar, i utilitzant vocabulari i gramàtica bàsics.
 • Formular i respondre preguntes sobre dades personals, el lloc on viu, la gent que coneix i les coses que té.
 • Interactuar de manera senzilla amb expressions d’ús molt freqüent, sempre que se li parli poc a poc i amb claredat.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Avaluació
El curs intensiu de nivell A1/A2 s’avalua mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques principals. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Per superar aquest examen, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita, escriptura i expressió oral), han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS A1/A2

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Per a docents: Aquest curs es pot reconèixer com a activitat de formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Curs d'anglès - Nivell B1

Durada
90h

Presentació
L’objectiu general d’aquest curs, que s’imparteix mitjaçant un enfocament dinàmic i participatiu, és assolir els principals coneixements descrits en el nivell Llindar (B1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc.,
 • Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal,
 • Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta [aquí].

Avaluació
El curs intensiu de nivell B1 s’avalua mitjançant l’examen acreditatiu Oxford Test of English, que forma part del curs i que avalua la competència comunicativa dels candidats en les seves quatre destreses (Speaking, Listening, Reading i Writing). El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B1

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell B1 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Curs d'anglès - Nivell B2.1

Durada
90h

Presentació
Els curs de nivell B2.1 està orientat a ajudar el participant a assolir els principals coneixements descrits en el primer estadi del nivell avançat (B2.1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Expressar-se amb un grau suficient de fluïdesa que permeti la interacció amb parlants nadius en un registre estàndard.
 • Organitzar de manera coherent les seves opinions i justificar-les.
 • Produir textos clars i detallats, tant orals com escrits entorn de diversos temes.
 • Exposar avantatges i inconvenients d’opcions concretes.
 • Comprendre idees generals i específiques de textos amb el nivell corresponent de complexitat.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell B2.1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta [aquí].

Avaluació
El curs intensiu de nivell B2.1 s’avalua mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques principals. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Per superar aquest examen, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita, escriptura i expressió oral), han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B2.1 

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Per a docents: Aquest curs es pot reconèixer com a activitat de formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Curs d'anglès - Nivell B2.2

Durada
90h

Presentació
Curs amb un enfocament dinàmic i una metodologia participativa. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits en el segon estadi del nivell avançat (B2.2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Comunicar-se amb autonomia i sabent distingir entre els diferents registres i varietats (expressions col·loquials, accents regionals, etc.) en funció del context social.
 • Entendre les idees principals i específiques de textos complexos sobre temes abstractes i concrets.
 • Produir un discurs coherent i detallat sobre temes diversos.
 • Produir textos clars i sense errors amb un ampli ventall d’estils (cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives, etc.).
 • Defensar amb coherència les seves opinions sobre temes més abstractes i exposar arguments de manera ben organitzada.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell B2.2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta [aquí].

Avaluació
El curs intensiu de nivell B2.2 s’avalua mitjançant l’examen acreditatiu Oxford Test of English, que forma part del curs i que avalua la competència comunicativa dels candidats en les seves quatre destreses (Speaking, Listening, Reading i Writing). El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
Torn matí: de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ B2.2 – torn matí

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell B2.2 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Curs d'anglès - Nivell C1

Durada
90h

Presentació
El nivell C1 es basa en un domini funcional efectiu de l’idioma. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits per a aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa.
 • Interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre.
 • Comprendre articles especialitzats i instruccions tècniques extenses, encara que no tinguen relació amb el camp d’especialitat de l’aprenent, identificant-ne els detalls, i les actituds i opinions explícites i implícites.
 • Produir textos clars i concisos sobre temes complexos, seleccionant l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecen els textos i fent ús d’una àmplia gamma de vocabulari.
 • Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, adequant l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i paralingüístiques adients.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell C1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta [aquí].

Avaluació
El curs intensiu de nivell C1 s’avalua mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques principals. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Per superar aquest examen, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita, escriptura i expressió oral), han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
Torn matí: de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ C1 – torn matí

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell C1 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Curs d'anglès - Nivell C2

Durada
90h

Presentació
Curs amb un enfocament dinàmic i una metodologia participativa. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits en el nivell de Domini Expert (C2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

 • Assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística com a usuari d’una llengua estrangera.
 • Perfeccionar la seva habilitat per a treballar qualsevol tipus de text o discurs oral.
 • Adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben articulada.
 • Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que demostrin un domini de la correcció gramatical, així com un coneixement ampli i precís del lèxic, registres i estils adients.
 • Utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa.
 • Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i d’estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics.
 • Comprendre programes de cinema i televisió sense dificultat, i apreciar-ne l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot puguin presentar dificultats.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Per cursar el nivell C2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta [aquí].

Avaluació
El curs intensiu de nivell C2 s’avalua mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques principals. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Per superar aquest examen, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita, escriptura i expressió oral), han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Calendari
Del 3 al 25 de juliol de 2023

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu
60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 26 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS C2

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell C2 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Monogràfic de conversa en anglès

Presentació
Els objectius d’aquest curs se centren a ajudar els alumnes a millorar la seva competència oral en llengua anglesa i fomentar la seva autonomia comunicativa. El curs està orientat a ajudar els participants a ampliar la seva base de vocabulari, adquirir fluïdesa, millorar la pronunciació i l’entonació i practicar les estructures necessàries per poder utilitzar la llengua estrangera en situacions quotidianes, socials i professionals.

Destinataris
Els cursos que ofereix el Servei d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d’anglès.

Calendari
Del 10 al 14 de juliol de 2023

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00h a 12.00h

Preu
155€

Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar de l’1 de maig al 16 de juny de 2023 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ MONOGRÀFIC DE CONVERSA EN ANGLÈS

El Servei d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement
Per a docents: Aquest monogràfic de conversa en anglès es pot reconèixer com a activitat de formació permanent pel Departament d’Ensenyament.