Tràmits acadèmics

Formalització de la matrícula

 

El procés d’inscripció es realitza de manera telemàtica. La matrícula només serà efectiva un cop realitzat el pagament, que en tots els casos caldrà haver formalitzat abans de l’inici del curs.

En cas de no pagament o de falsedat de les dades consignades, s’anul·larà la matrícula i es podrà assignar la plaça a un altre estudiant.

El pagament es pot dur a terme amb targeta de dèbit o de crèdit (pagament únic) o via domiciliació bancària (pagament únic o fraccionat en dos pagaments).

 

Anul·lació de la matrícula

 

Per part de l’Escola d’Idiomes: L’Escola d’Idiomes d’UManresa-FUB es reserva el dret d’anul·lar els cursos si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització.

En el cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre pagat del curs via transferència bancària.

T’informem que només en cas d’anul·lació del programa o de no ser admès es retornarà l’import abonat.

Per part de l’estudiant: Si un estudiant decideix donar-se de baixa un cop matriculat, el Servei d’Idiomes retornarà l’import abonat un cop deduïdes les despeses de gestió, i sempre i quan la baixa es produeixi abans de la data d’inici del curs i s’hagi comunicat formalment per escrit.

 

Emissió de certificats

 

L’expedició de qualsevol document acadèmic estarà subjecte a les taxes per serveis administratius vigents en cada moment:

Certificat d’acreditació: Els estudiants que hagin complert amb la política d’assistència del Servei d’idiomes i hagin superat l’avaluació podran sol·licitar un certificat d’acreditació i aprofitament.

Certificat d’assistència: Els estudiants que hagin complert amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes però no hagin superat l’avaluació podran sol·licitar un certificat d’assistència.

Duplicats: En cas de pèrdua o destrucció accidental d’un certificat original prèviament expedit, es podrà sol·licitar un duplicat a la secretaria del servei d’Idiomes, previ pagament de les taxes vigents.

 

Reconeixement de crèdits

 

Els estudis de grau de la UVic-UCC podran reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors. Per a més informació sobre el reconeixement, adreceu-vos al departament de Gestió Acadèmica situat a la segona planta de l’edifici FUB1 o bé contacteu directament amb el Servei d’Idiomes: idiomes@umanresa.cat.