Acreditació C1 català

La CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació
i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar sis nivells de competència lingüística en català: 

Certificats oficials de la CIFALCEquivalències amb el MECREquivalències amb la SPL
InicialA1Inicial (A1)
BàsicA2Bàsic (A2)
ElementalB1Elemental (B1)
IntermediB2Intermedi (B2)
Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigador (PDI)C1Suficiència (C1)
SuperiorC2Superior (C2)
Llenguatge jurídic català-Llenguatge jurídic (J)

El sistema de certificats de coneixements generals de llengua catalana que expedeixen les universitats, en el marc de la CIFALC, està homologat per la Secretaria de Política Lingüística.

Normativa dels certificats de coneixements de llengua catalana

Els serveis lingüístics universitaris han desenvolupat una normativa interuniversitària a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) sobre els certificats de coneixements de llengua catalana que regula els nivells que ofereixen, les convocatòries d’exàmens, els requisits per presentar-se als exàmens, el període d’inscripcions, els aspectes relacionats amb la realització dels exàmens, la publicació dels resultats, la revisió d’exàmens i el lliurament de certificats corresponents en el si de cada universitat.

Destinataris i convocatòries

Els exàmens organitzats per l’Escola d’Idiomes s’adrecen al personal docent i investigador d’UManresa. 

Actualtment, hi ha dues convocatòries obertes:

 Nivell C1 per a PDI

 • 10 de febrer 2024
 • 8 de juny 2024 

En cas d’estar interessat a participar en alguna de les dues convocatòries, és necessari emplenar el següent formulari.

Examen de català, nivell C1 per a PDI

Estructura de l'examen

La finalitat de l’examen és avaluar si l’aprenent està capacitat per utilitzar la llengua catalana adequadament, de manera correcta, clara i fluida, fent un ús controlat d’estructures organitzatives, de mecanismes de cohesió i de recursos lingüístics en els àmbits social, professional i acadèmic.

 

ÀreesPercentatge de cada àreaTemps
1. Comprensió escrita i expressió escrita30%90 minuts
2. Comprensió oral i expressió escrita20%60 minuts (10 minuts d’àudio i 50 per fer la tasca aprox.)
3. Coneixements gramaticals i lèxics25%45 minuts
4. Expressió oral25%20 minuts (10 minuts de preparació i 10 d’examen)
100%3 h 35 minuts

Descripció de les àrees

ÀREA 1: Comprensió escrita i expressió escrita

Aquesta àrea consta d’una sola tasca:

– Elaboració d’un text amb una primera part expositiva (text descriptiu, explicatiu, instructiu) i una segona part valorativa (text argumentatiu), a partir de diferents estímuls. El text pot ser un correu electrònic formal, un article d’opinió, una entrada de blog o un text de presentació d’entre 325-350 paraules.

El tipus de text d’aquesta àrea no pot coincidir amb el tipus de text que es demana a l’àrea 2.

 

ÀREA 2: Comprensió oral i expressió escrita

Aquesta àrea consta també d’una sola tasca:

-Elaboració d’un text explicatiu, descriptiu o informatiu, d’entre 200-230 paraules, que pot ser una notícia, una entrada de blog o un correu electrònic formal, a partir d’un text oral, d’entre 3 minuts 30 segons i 4 minuts 30 segons, i d’un guió de suport per a l’elaboració de la tasca. El text oral s’escoltarà dues vegades.

El text que ha d’escriure l’examinand no pot coincidir amb el tipus de text que s’ha demanat a l’àrea 1.

 

ÀREA 3: Coneixements gramatials i lèxics

Aquesta àrea consta de cinc exercicis:

1. El primer exercici conté 20 ítems sobre aspectes de morfologia i sintaxi repartits en dos textos, en què l’examinand ha d’escollir i discriminar la resposta adequada al context entre tres opcions donades.

2. El segon exercici consisteix a completar 8 buits, inserits dins de frases, amb la forma adequada de la paraula que es dona entre parèntesis. El mot amb què s’ha d’emplenar el buit es pot obtenir per la flexió gramatical de la paraula de referència (adjectius, noms i verbs).

3. El tercer exercici consisteix a completar 8 buits amb la forma adequada de la paraula que es dona entre parèntesis dins d’un text. El mot amb què s’ha d’emplenar el buit s’obté per la derivació de la paraula de referència.

4. El quart exercici consisteix a buscar 6 mots dins d’un text que siguin sinònims de les paraules que es proposen en l’enunciat de l’exercici.

5. El cinquè exercici consisteix a escollir 8 frases fetes o locucions, entre 10 de proposades, per completar el significat de les 8 frases de què consta l’exercici.

 

ÀREA 4: Expressió oral

Aquesta àrea consta de dues tasques:

– A la primera, l’examinand ha d’escollir entre dues propostes i ha de fer una exposició oral adequada al registre, al gènere, a la finalitat i als destinataris determinats en l’enunciat de la tasca. La intervenció ha de contenir les 2 subtasques de què consta la situació (durada 5-7 minuts).

– A la segona, l’examinand ha de respondre dues preguntes imprevistes, formulades per l’examinador, relacionades amb la seva exposició oral (durada 3 minuts).

Per a la primera tasca l’examinand disposa de 10 minuts de preparació.

Valoració de l'examen

L’examen se supera si s’obté un mínim de 65 punts del total de l’examen (100 punts). Totes les àrees són compensatòries. Les àrees 1, 2 i 3 es fan en un mateix dia amb una pausa de 30 minuts. A la primera part es fa l’àrea 1, comprensió escrita i expressió escrita. Després de la pausa es fa l’àrea 2, comprensió oral i expressió escrita, i l’àrea 3, coneixements gramaticals i lèxics. La primera part té una durada d’1 h 30 minuts, mentre que la segona part és d’1 h 45 minuts. En el cas de l’àrea 4, expressió oral, pot ser que es faci un altre dia. 1. Criteris d’avaluació La valoració de l’examen es fa seguint els aspectes que es descriuen a cada àrea.
 • Àrea 1. Comprensió escrita i expressió escrita
  • Adequació (emissor, receptor, gènere, registre, objectiu comunicatiu, plagi, extensió)
  • Construcció del discurs (estructura, idees, paràgrafs, cohesió: connectors i puntuació)
  • Repertori lingüístic (riquesa lèxica, sinonímia)
  • Domini de la norma (ortografia, morfosintaxi)
 • Àrea 2. Comprensió oral i expressió escrita
  • Capacitat de síntesi i adequació (rellevància de la informació, capacitat de síntesi, emissor, receptor, gènere, registre, objectiu comunicatiu, plagi, extensió)
  • Construcció del discurs (estructura, idees, paràgrafs, cohesió: connectors i puntuació)
  • Domini de la norma i repertori lingüístic (ortografia, morfosintaxi, lèxic)
 • Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics
  • En aquesta àrea s’avalua la capacitat per demostrar el domini de l’ortografia, la morfosintaxi i el lèxic. S’hi avalua la morfologia nominal, verbal, els determinants, els adverbis, els pronoms, les preposicions, les conjuncions i la riquesa lèxica (derivació, sinonímia i frases fetes i locucions).
  • Els tipus d’exercicis poden ser a partir de textos o frases soltes, amb espais buits per emplenar o d’opció múltiple.
 • Àrea 4. Expressió oral
  • Adequació (tasca 1) (objectiu comunicatiu, contextualització, rellevància de la informació, registre, durada)
  • Interacció (tasca 2) (contextualització, rellevància de la informació, registre, durada)
  • Construcció del discurs (tasca 1 i 2) (estructura, idees, cohesió)
  • Domini de la norma i repertori lingüístic (tasca 1 i 2) (lèxic, morfosintaxi, fonètica)
  2. Puntuació
ÀreesExercicisPuntuacióTemps
1. Comprensió escrita i expressió escritaRedactar un text amb una primera part expositiva (text descriptiu, explicatiu, instructiu) i una segona part valorativa (text argumentatiu), a partir de diferents estímuls. El text pot ser un correu electrònic formal, un article d’opinió, una entrada de blog o un text de presentació30 punts90 minuts
2. Comprensió oral i expressió escritaEscoltar un text dues vegades i, amb l’ajuda d’un guió de suport, redactar un text explicatiu, descriptiu o informatiu (notícia, entrada de blog o correu electrònic formal)20 punts60 minuts
3. Coneixements gramaticals i lèxics1. Seleccionar l’opció correcta en aspectes de morfologia i sintaxi que apareixen en textos escrits.20 ítems × 0,5 punts45 minuts
2. Completar els buits amb la forma adequada de la paraula que es dona entre parèntesis dins de 8 frases. El mot s’ha d’obtenir per la flexió gramatical de la paraula de referència.8 ítems × 0,5 punts
3. Completar els buits amb la forma adequada de la paraula que es dona entre parèntesis dins d’un text. El mot s’ha d’obtenir per la derivació de la paraula de referència.8 ítems × 0,5 punts
4. Buscar mots dins d’un text que siguin sinònims de les paraules que es proposen.6 ítems × 0,5 punts
5. Escollir frases fetes o locucions per completar el significat de les 8 frases en què cal inserir-les.8 ítems × 0,5 punts
4. Expressió oral1. Fer l’exposició oral d’una situació comunicativa, escollida entre dues opcions.25 punts10 minuts de preparació (tasca 1)
+ 10 minuts de prova, aprox.
2. Respondre unes preguntes sobre el tema de l’exposició oral per ampliar informació, matisar-la o donar el punt de vista sobre el tema.Sense preparació (tasca 2)

Model d'examen

Nivell de suficiència per al PDI (C1) (a partir de febrer de 2022)