Cursos d’italià

Els cursos d’italià de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

Els avantatges d’aprendre una nova llengua són innombrables: des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes no tan tangibles però igualment importants com són el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

de 30 a 80 hores

Matrícula

Oberta (presencialment a les oficines de l’Escola d’Idiomes)

Curs d’italià – Nivell B1

 

Durada

80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació

El curs de nivell B1 reforça els coneixements obtinguts durant els nivells inicial i bàsic i acompanya l’alumnat en l’adquisició de les habilitats descrites per al nivell d’usari intermig amb classes presencials de caràcter eminentment col·laboratiu, i un aula virtual que permet als participants continuar treballant de forma autònoma sempre que es vulgui.

Objectius

Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B1 cal que els alumnes tinguin:
– prou base gramatical per sobreviure i expressar-se (tot i que amb algunes vacil·lacions) sobre temes com ara la família, les aficions i els interessos, la feina, els viatges i l’actualitat,
– vocabulari suficient com per explicar els punts principals d’una idea o problema amb una precisió raonable i expressar pensaments sobre temes abstractes o culturals com la música i les pel·lícules
– una pronunciació clarament intel·ligible (tot i que de vegades l’accent nadiu es fa evident o que ocasionalment es produeixen errors de pronunciació),
– coneixement de les convencions de cortesia més destacades i actuïn adequadament.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– mostrar un bon control del vocabulari elemental, tot i que ocasionalment cometin errors importants a l’hora d’expressar pensaments més complexos o de tractar temes i situacions desconegudes.
– utilitzar amb una precisió raonable un repertori de “rutines” i estructures d’ús freqüent associades a situacions predictibles,
– es comuniquin amb una precisió raonable en contextos familiars,
– d’escriure de forma generalment intel·ligible. L’ortografia, la puntuació i l’rganització dels textos són prou precisos per ser compresos la major part del temps.

Requisits previs

Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari

Dimarts, de 18.00 a 20.00

Calendari

Del 10 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu

60€ (matrícula) + 380€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA
INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos d’italià oberts a tothom

Els cursos d’italià que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general i a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

 

Cursos d’idiomes bonificables

Les nostres formacions poden ser bonificables per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

 

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!