Cursos de italiano

Els cursos d’italià de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

Els avantatges d’aprendre una nova llengua com l’italià són innombrables: des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes no tan tangibles però igualment importants com són el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

de 30 a 80 hores

Matrícula

Oberta

Cursos d’italià presencials

Durada
80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
El curs de nivell A2 requeix d’una mínima base de llengua italiana, però és assequible per a gairebé tots els interessats a iniciar-se en l’aprenentage d’aquesta llengua.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell A2 cal que els alumnes tinguin:
– un repertori de llenguatge bàsic que els permeti afrontar situacions quotidianes amb un contingut previsible,
– un repertori limitat de frases breus memoritzades que cobreixen situacions de supervivència previsibles,
– una pronunciació generalment prou clara com per ser entesa, tot i que l’accent nadiu continui sent notable.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– utilitzar correctament algunes estructures senzilles (tot i que es continuïn cometent certs errors de forma sistemàtica),
– utilitzar xpressions quotidianes breus per satisfer necessitats senzilles com per exemple: facilitar dades personals, explicar rutines diàries, expressar desitjos i necessitats, o demanar informació bàsica,
– comunicar-se amb frases memoritzades, grups de poques paraules i fórmules sobre si mateixos i sobre les altres persones.

Requisits Previs
Per cursar el nivell A2 cal acreditar el nivell immediatament inferior.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dilluns, de 18.00 a 20.00

Calendari
Del 9 d’octubre de 2023 al 27 de maig 2024

Preu
60€ (matrícula) + 380€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
El curs de nivell B1 reforça els coneixements obtinguts durant els nivells inicial i bàsic i acompanya l’alumnat en l’adquisició de les habilitats descrites per al nivell d’usari intermig amb classes presencials de caràcter eminentment col·laboratiu, i un aula virtual que permet als participants continuar treballant de forma autònoma sempre que es vulgui.

Objectius
Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell B1 cal que els alumnes tinguin:
– prou base gramatical per sobreviure i expressar-se (tot i que amb algunes vacil·lacions) sobre temes com ara la família, les aficions i els interessos, la feina, els viatges i l’actualitat,
– vocabulari suficient com per explicar els punts principals d’una idea o problema amb una precisió raonable i expressar pensaments sobre temes abstractes o culturals com la música i les pel·lícules
– una pronunciació clarament intel·ligible (tot i que de vegades l’accent nadiu es fa evident o que ocasionalment es produeixen errors de pronunciació),
– coneixement de les convencions de cortesia més destacades i actuïn adequadament.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– mostrar un bon control del vocabulari elemental, tot i que ocasionalment cometin errors importants a l’hora d’expressar pensaments més complexos o de tractar temes i situacions desconegudes.
– utilitzar amb una precisió raonable un repertori de “rutines” i estructures d’ús freqüent associades a situacions predictibles,
– es comuniquin amb una precisió raonable en contextos familiars,
– d’escriure de forma generalment intel·ligible. L’ortografia, la puntuació i l’rganització dels textos són prou precisos per ser compresos la major part del temps.

Requisits previs
Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 18.00 a 20.00

Calendari
Del 10 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 380€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
30 hores

Presentació
Necessites millorar la teva fluïdesa, pronunciació i confiança a l’hora de comunicar-te? Doncs has trobat el teu curs. Reforça la teva competència oral en llengua italiana amb nosaltres.

En aquest curs hi trobaràs una metodologia dinàmica i col·laborativa, un entorn amable i distès, faràs activitats interessants i divertides, i treballaràs tot tipus de temes d’actualitat o d’utilitat per a la teva vida tant quotidiana com professional.

Objectius
L’objectiu principal d’aquest curs és desenvolupar l’habilitat comunicativa per a poder utilitzar l’idioma com a eina de treball o en situacions quotidianes.

Per tant, es treballarà per:
– ampliar vocabulari, adquirir fluïdesa i millorar la pronunciació i l’entonació,
– Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les seves opinions.
– Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als centres d’interès del grup.
– Exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

Requisits previs
Cal acreditar un nivell mínim de B2 per accedir al curs.

Sistema d’avaluació
El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència de l’Escola d’Idiomes).

Horari
Dimecres, de 18:30 a 19:30

Calendari
Del 18 d’octubre de 2023 al 29 de maig de 2024

Preu
45€ (matrícula) + 260€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos de italiano abiertos a todo el mundo

Los cursos de italiano que ofrece la Escuela de Idiomas están abiertos al público en general ya toda la comunidad universitaria (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios).

 

Cursos de idiomas bonificables

Nuestras formaciones pueden ser bonificables por la empresa mediante Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en función del crédito que tenga disponible.

 

Si estás buscando un curso de idiomas pero no lo encuentras… ¡Déjanos ayudarte!

Por qué estudiar en la Escuela de Idiomas UManresa

Cursos programados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Satisfacción de nuestro alumnado con una valoración de 9.3 sobre 10

Oferta docente caracterizada por el rigor académico propio de la enseñanza universitaria

La Escuela de Idiomas UManresa se encuentra situada en uno de los campus universitarios más internacionales de Cataluña