Cursos de japonés

Els cursos de japonès de l’Escola d’Idiomes UManresa t’ofereixen l’oportunitat d’aprendre japonès des d’un nivell inicial i sense tenir coneixement previ de l’idioma fins a realitzar cursos que permeten preparar els exàmens oficials de la llengua japonesa.

Els cursos de japonès bàsic permeten a l’alumnat iniciar o ampliar el ventall en l’ús dels ideogrames (kanji). També permeten comprendre i utilitzar expressions pràctiques i quotidianes per tal de satisfer i enriquir les necessitats comunicatives.

El cursos de japonès intermedi estan destinats a consolidar la llengua japonesa a través del desenvolupament de les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure).

Els cursos de l’Escola d’Idiomes UManresa no tan sols permeten aprendre japonès sinó que també permeten a l’alumnat adquirir informació sobre les tradicions i la cultura japonesa.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

80 hores

Matrícula

Oberta

Cursos de japonès presencial

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Aquest curs introductori vol ajudar l’alumnat a iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua i de la cultura japoneses. L’alumnat s’iniciarà en el nivell d’usuari de la llengua inicial (A1) i adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, amb l’objectiu de formar una base sòlida amb la qual podrà tenir un primer contacte amb el país…

L’alumnat aprendrà els sistemes d’escriptura bàsics de la llengua, i podrà comprendre i utilitzar expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en diversos àmbits, com el familiar, el comercial o el turístic. Aprendrà expressions encaminades a satisfer les primeres necessitats i dominarà estratègies comunicatives que li facilitin l’ús de l’idioma en activitats culturals, d’oci o d’interès personal.

Objectius
Els estudiants aprendran i practicaran la gramàtica i el vocabulari necessaris per fer front a situacions pràctiques i senzilles de la vida quotidiana en ambients en què es parli la llengua japonesa. També s’iniciaran en el sistema d’escriptura bàsic.

Sistema d’escriptura:
Hiragana i katakana.

Temari:
Gramàtica:
1. Presentacions, verbs ser i estar (desu), poder (dekimasu)
2. Partícules TO i NO, verb viure (sundeimasu), determinants i pronoms bàsics (kosoado)
3. Verbs transitius, gustos i preferències (suki, kirai), adverbis de freqüència
4. Partícula DE, adjectius
5. Verbs haver-hi (arimasu, imasu), comptador general
6. Adverbis de lloc

Vocabulari:
1. Salutacions i fórmules de cortesia, països, idiomes, professions
2. Descripció familiar, números i comptadors
3. Menjar, beguda
4. Menjar 2, llocs on menjar
5. Casa, mobles, llocs
6. Objectes, habitacions

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dijous, de 19:00 a 21:00

Calendari
Del 19 d’octubre de 2023 al 6 de juny 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i Matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Aquest curs busca ajudar l’alumne a aprofundir en els coneixements bàsics de la llengua i cultura japoneses que ja va adquirir a Japonès 1 (fins ara, anomenat Introducció al Japonès). L’alumne obtindrà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit corresponents a un nivell d’usuari de la llengua inicial (A1), amb l’objectiu de formar una base sòlida per poder interaccionar amb el país.

Més concretament, l’alumne s’iniciarà en l’ús dels ideogrames, els kanji, així com en la lectura de la llengua japonesa. També podrà comprendre i utilitzar expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en diversos àmbits, aprendrà expressions encaminades a satisfer les primeres necessitats i ampliarà el ventall d’estratègies comunicatives que li facilitaran l’ús de l’idioma en activitats culturals, d’oci o d’interès personal.

Objectius
Els estudiants continuaran aprenent i practicant la gramàtica i el vocabulari necessaris per fer front a situacions pràctiques i senzilles de la vida quotidiana en ambients en què es parli la llengua japonesa.

Gramàtica:
1. Verbs transitius, rutina
2. Des de – Fins a, duració, eleccions (ga ii desu)
3. Ús partícula NI, ampliació arimasu, anar a + verb, suggeriments
4. Direccions, demanar adreces, transport, KARA
5. Voler (hoshii), donar, rebre, passat
6. Comprar, demanar
7. Connectors, voler (-tai), nanimo i dokonimo

Vocabulari:
1. Rutina, hora
2. Calendari, llocs i activitats de lleure
3. Esdeveniments, calendari
4. Transports
5. Comptadors, records
6. Roba, preus, colors
7. Experiències al Japó, viatges

Requisits previs
Per tal de poder seguir aquest curs, és recomanable que l’alumnat compti amb certs coneixements previs, els quals s’han treballat al curs anterior. A grans trets, són els següents:

Escriptura:
– Domini del hiragana i katakana

Gramàtica:
– Verbs desu, dekimasu i sundeimasu
– Partícules WA, WO, TO, NO, DE
– Demostratius (kosoado)
– Verbs transitius (tabemasu i nomimasu)
– Gustos i preferències (suki, kirai)
– Adverbis de freqüència
– Introducció als adjectius
– Verbs arimasu i imasu
– Adverbis de lloc

Vocabulari:
– Salutacions i fórmules de cortesia
– Països, nacionalitats i idiomes
– Professions
– Família
– Números, comptador de persones i comptador general
– Menjar, beguda, restaurants i locals
– Casa, mobles, objectes

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dimarts, de 19.00 a 21.00

Calendari
Del 10 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Curs dedicat a iniciar-se en el nivell A2 de la llengua japonesa, per tal que l’alumnat pugui tenir una base de certa envergadura i mantenir un cert nivell de contacte amb el país i els seus parlants. També es treballarà per assolir un nivell equivalent al de l’N5 del Nôken, l’examen oficial de nivell de la llengua japonesa.

L’alumnat ampliarà les seves competències en lèxic, gramàtica i comunicació, a més d’ampliar el ventall de kanji i aprofundir en la lectura de la llengua japonesa. També podrà comprendre i fer servir expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en àmbits nous i d’altres ja treballats que ampliarà, a més d’enriquir la complexitat de les frases. El curs també permet a l’alumnat adquirir informació sobre la cultura japonesa.

Objectius
Es treballarà perquè els estudiants assoleixin els següents continguts.

Gramàtica:
1. -demo iidesuka, DE o -te causals
2. Mou i mada, mae i ato
3. Estructura -wa -ga, peticions formals, V-kata
4. Freqüència, -temimasu
5. -tekimasu i -teikimasu, nandemo, eleccions
6. Adj.-sou, ampliació d’unió d’adjectius

Vocabulari:
1. Activitats de lleure, raons per arribar tard
2. Activitats de lleure 2
3. Estudi d’idiomes
4. Activitats culturals
5. Ampliació menjar
6. Ampliació menjar 2

A part, s’estudiaran nous kanji per anar-ne ampliant el ventall, a més d’altres llistes de vocabulari addicionals al llibre

Requisits previs
Per tal de poder seguir aquest curs, és recomanable que l’alumnat compti amb certs coneixements previs, els quals s’han treballat als cursos anteriors. A grans trets, són els següents:

Escriptura:
– Domini del hiragana i katakana
– Kanji bàsics

Gramàtica:
– Verbs
o Verbs desu i -masu: conjugació bàsica
o Anar a + verb
o Voler -tai
o Verbs donar i rebre (ageru, kureru, morau)
o Forma -te, -teimasu, -tekudasai, -temimasu, -tekimasu i -teikimasu…
o Canvis (narimasu)
o V-kata
o V-koto ga arimasu
o Sugimasu
o Permís
o Ordres negatives
o V-tari-tari
o Oracions de relatiu
o V-ndesu
o V-to omoimasu, -to itteimashita

– Partícules bàsiques
– Demostratius (kosoado)
– Adjectius: conjugació bàsica, unió, gustos (suki i kirai), voler (hoshii), adj.-sou
– Suggeriments (ikimasenka, ikimashou)
– Direccions, demanar adreces, verbs de transport
– Nominalització
– Quan (toki)
– Abans i després (mae i ato)
– Mou i mada

Vocabulari:
– Països, nacionalitats, idiomes, família
– Números, comptadors bàsics
– Menjar, beguda, restaurants i locals
– Casa, mobles, objectes
– Verbs i adjectius bàsics
– Hora, duració i freqüència, calendari
– Ciutat, transports, botigues, edificis
– Roba, colors
– Connectors bàsics (soshite, sorekara, shikashi, demo)
– Naturalesa, estacions, clima
– Aficions, activitats de lleure i culturals, celebracions
– Estudi d’idiomes
– Món laboral: professions, viatges de negocis, oficina, càrrecs
– Parts del cos

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dilluns, de 19:00 a 21:00

Calendari
Del 9 d’octubre de 2023 al 27 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Curs destinat a consolidar el nivell A2 de la llengua japonesa a través del desenvolupament de les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure). També es continuarà treballant per assolir un nivell equivalent al de l’N4 del Nôken, l’examen oficial de nivell de la llengua japonesa.

L’objectiu del curs és ajudar l’alumnat a obtenir els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit de manera que pugui consolidar el nivell A2 de la llengua, per tal que pugui ampliar la base i mantenir converses cada cop més elaborades en diverses situacions.

Més concretament, l’alumnat ampliarà les seves competències en lèxic, gramàtica, comunicació, escriptura i comprensió lectora. El curs també permet a l’alumnat adquirir informació sobre la cultura japonesa.

Objectius
Es treballaran els següents continguts:

Gramàtica:
1. Interrogatiu-temo, numeral-DE, passiu
2. V-soudesu, -tame ni, -oitearu
3. V-ta mamadesu, -youni shiteiru, V-noni iidesu
4. V-nakunaru i V-tara (repàs i ampliació), ¬¬-ni suru/naru
5. V-soudesu (2), V-kamoshiremasen
6. Passiu (2), -youni naru, V-nakunaru (2)

Vocabulari:
1. Història
2. Museus i altres, i vocabulari relacionat
3. Medi ambient i ecologia
4. Medi ambient i reutilització
5. Professions i moments importants a la vida
6. Records, sentiments

A part, s’estudiaran nous kanji per ampliar-ne el ventall, a més d’altres llistes de vocabulari addicionals.

Requisits previs
Per tal de poder seguir aquest curs, és recomanable que l’alumnat compti amb certs coneixements previs, els quals s’han treballat als cursos anteriors. A grans trets, són els següents:

Escriptura:
– Domini del hiragana i katakana
– Kanji bàsics

Gramàtica:
– Verbs
o Verbs desu i -masu: conjugació bàsica
o Anar a + verb
o Voler -tai
o Verbs donar i rebre (ageru, kureru, morau)
o Forma -te, -teimasu, -tekudasai, -temimasu, -tekimasu i -teikimasu…
o Canvis (narimasu)
o V-kata
o V-koto ga arimasu
o Sugimasu
o Permís
o Ordres negatives
o V-tari-tari
o Oracions de relatiu
o V-ndesu
o V-to omoimasu, -to itteimashita
– Partícules bàsiques
– Demostratius (kosoado)
– Adjectius: conjugació bàsica, unió, gustos (suki i kirai), voler (hoshii), adj.-sou
– Suggeriments (ikimasenka, ikimashou)
– Direccions, demanar adreces, verbs de transport
– Nominalització
– Quan (toki)
– Abans i després (mae i ato)
– Mou i mada

Vocabulari:
– Països, nacionalitats, idiomes, família
– Números, comptadors bàsics
– Menjar, beguda, restaurants i locals
– Casa, mobles, objectes
– Verbs i adjectius bàsics
– Hora, duració i freqüència, calendari
– Ciutat, transports, botigues, edificis
– Roba, colors
– Connectors bàsics (soshite, sorekara, shikashi, demo)
– Naturalesa, estacions, clima
– Aficions, activitats de lleure i culturals, celebracions
– Estudi d’idiomes
– Món laboral: professions, viatges de negocis, oficina, càrrecs
– Parts del cos
– Esport

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dimecres, de 19:00 a 21:00

Calendari
De l’11 d’octubre de 2023 al 12 de juny de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos de idiomas abiertas a todo el mundo

Los cursos de japonés que ofrece la Escuela de Idiomas están abiertos al público en general y a toda la comunidad universitaria (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios).

 

Cursos de idiomes bonificables

Nuestras formaciones pueden ser bonificables por la empresa mediante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en función del crédito que tenga disponible.

 

Equivalencia Noken con nomenclatura Escuela de Idiomas UManresa

Si estás buscando un curso de idiomas pero no lo encuentras… ¡Déjanos ayudarte!

Por qué estudiar en la Escuela de Idiomas UManresa

Cursos programados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Satisfacción de nuestro alumnado con una valoración de 9.3 sobre 10

Oferta docente caracterizada por el rigor académico propio de la enseñanza universitaria

La Escuela de Idiomas UManresa se encuentra situada en uno de los campus universitarios más internacionales de Cataluña