Cursos de ruso

L’Escola d’Idiomes UManresa t’ofereix l’oportunitat de matricular-te a cursos de rus des d’un nivell inicial i sense tenir coneixement previ de l’idioma.

D’altra banda, el nivell B1 permet aprofundir en l’idioma i utilitzar el rus en situacions de la vida quotidiana, en un entorn d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal.

Els cursos de rus de l’Escola d’Idiomes s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

80 hores

Matrícula

Oberta

Cursos de rus presencial

Durada
80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
El curs d´iniciació al rus no requereix coneixement previ de l´idioma i està destinat a totes les persones interessades en la llengua i la cultura russes.

L´objectiu del curs és oferir l´oportunitat d´adquirir les capacitats necessàries per poder expressar-se en situacions molt senzilles i quotidianes. L´alumne obtindrà competències en pronunciació i ortografia, a més d´aprendre els conceptes gramaticals i el lèxic bàsic. Es combinen exercicis per desenvolupar la capacitat de l´alumne per reconèixer el seu procés d´aprenentatge de rus, augmentant així la seva eficàcia, el seu rendiment i el control sobre el seu propi progrés. El curs també permet a l´alumnat adquirir informació sobre la forma de vida del poble rus: costums, tradicions, història, cultura, gastronomia.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dilluns, de 19.00 a 21.00

Calendari
Del 9 d’octubre de 2023 al 27 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Durada
80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
El curs pretén fomentar i aprofundir el coneixement cultural, gramatical, escrit i oral amb un enfocament comunicatiu.

L’alumne aprendrà a utilitzar l’ idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal.

L’objectiu és aconseguir comunicar-se de manera apropiada en tot tipus de situacions, sobre una àmplia varietat de temes relacionats amb àmbits del seu interès.

Objectius
Es treballarà la comprensió del missatge global, les línies argumentatives i els  detalls rellevants de textos orals sobre temes concrets i abstractes en llenguatge estàndard, articulats a velocitat normal, provinents de fonts diverses (mitjans de comunicació, pel·lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i també cara a cara).

Es treballarà també la comprensió de textos llargs i de certa complexitat sobre temes concrets i abstractes; se n’identificaran les idees principals i la intenció́ comunicativa, i s’hi localitzarà informació específica. L’alumne serà capaç d’extreure conclusions de textos argumentatius d’estructura clara

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 19.00 a 21.00

Calendari
Del 10 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ ONLINE

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos de rus oberts a tothom

Els cursos de rus que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general i a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

 

Cursos d’idiomes bonificables

Les nostres formacions poden ser bonificables per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

 

Si estás buscando un curso de idiomas pero no lo encuentras… ¡Déjanos ayudarte!

Por qué estudiar en la Escuela de Idiomas UManresa

Cursos programados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Satisfacción de nuestro alumnado con una valoración de 9.3 sobre 10

Oferta docente caracterizada por el rigor académico propio de la enseñanza universitaria

La Escuela de Idiomas UManresa se encuentra situada en uno de los campus universitarios más internacionales de Cataluña