Cursos d’italià

Els cursos d’italià de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

Els avantatges d’aprendre una nova llengua són innombrables: des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes no tan tangibles però igualment importants com són el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

de 30 a 80 hores

Matrícula

Oberta (presencialment a les oficines de l’Escola d’Idiomes)

Curs d’italià – Nivell A2

 

Durada

80 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació

El curs de nivell A2 requeix d’una mínima base de llengua italiana, però és assequible per a gairebé tots els interessats a iniciar-se en l’aprenentage d’aquesta llengua.

Objectius

Segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, per a superar el nivell A2 cal que els alumnes tinguin:
– un repertori de llenguatge bàsic que els permeti afrontar situacions quotidianes amb un contingut previsible,
– un repertori limitat de frases breus memoritzades que cobreixen situacions de supervivència previsibles,
– una pronunciació generalment prou clara com per ser entesa, tot i que l’accent nadiu continui sent notable.

D’altra banda, es treballarà perquè els alumnes siguin capaços de:
– utilitzar correctament algunes estructures senzilles (tot i que es continuïn cometent certs errors de forma sistemàtica),
– utilitzar xpressions quotidianes breus per satisfer necessitats senzilles com per exemple: facilitar dades personals, explicar rutines diàries, expressar desitjos i necessitats, o demanar informació bàsica,
– comunicar-se amb frases memoritzades, grups de poques paraules i fórmules sobre si mateixos i sobre les altres persones.

Requisits previs

Per cursar el nivell A2 cal acreditar el nivell immediatament inferior.

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Tots els cursos generals del Servei d’Idiomes UManresa s’avaluen mitjançant un examen final acreditatiu que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari

Dilluns, de 18.00 a 20.00

Calendari

Del 9 d’octubre de 2023 al 27 de maig 2024

Preu

60€ (matrícula) + 380€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos d’italià oberts a tothom

Els cursos d’italià que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general i a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

 

Cursos d’idiomes bonificables

Les nostres formacions poden ser bonificables per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

 

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!