Cursos d’anglès intensius d’estiu

Curs d’anglès – Nivell C1

 

Durada

90h

Presentació

El nivell C1 es basa en un domini funcional efectiu de l’idioma. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits per a aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

  • Mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa.
  • Interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre.
  • Comprendre articles especialitzats i instruccions tècniques extenses, encara que no tinguen relació amb el camp d’especialitat de l’aprenent, identificant-ne els detalls, i les actituds i opinions explícites i implícites.
  • Produir textos clars i concisos sobre temes complexos, seleccionant l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecen els textos i fent ús d’una àmplia gamma de vocabulari.
  • Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, adequant l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i paralingüístiques adients.

Destinataris

Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs

Per cursar el nivell C1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Avaluació

El curs intensiu de nivell C1 s’avalua mitjançant l’examen acreditatiu Oxford Test of English, que forma part del curs i que avalua la competència comunicativa dels candidats en les seves quatre destreses (Speaking, Listening, Reading i Writing). El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Calendari

De l’1 al 23 de juliol de 2024

Horari

De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu

60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions

Les inscripcions es poden realitzar del 30 d’abril al 16 de juny de 2024 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS C1 (amb NIA)

INSCRIPCIÓ ANGLÈS C1 (sense NIA)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell B2 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!